K zamyšlení

Modlitba za politiky a všechny, kdo jsou u moci (papež František)

"Ať se konají prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem" (srov. 1 Tim 2,1–2).

Jak se můžu modlit za tohohle?

18. září 2017 papež František při kázání z Domu sv. Marty zdůraznil nutnost modlit se za politiky. Uvedl, že pokud politik dělá něco, co se nám nelíbí, většinou ho pouze kritizujeme. Říkáme: „ Já jsem ho nevolil, není to moje věc, ať si dělá, co chce.“ Ale nemůžeme nechávat politiky samotné; musíme je doprovázet modlitbou. Je povinností křesťanů modlit se za ty, kdo nám vládnou. Možná řeknete: „Ale otče, jak se můžu modlit za tohohle, když dělá tak hrozné věci?“ Právě ten to možná nejvíc potřebuje. Modli se za něj a čiň za něj pokání. Přímluvná modlitba, jak to krásně říká apoštol Pavel, se má konat za všechny vládce, za ty, kdo jsou u moci. Proč? Abychom mohli žít klidný život v míru. Pokud je vládce svobodný a může vládnout v míru, má z toho prospěch každý člověk.

Jsi politik? Hledej sílu u Boha

Také politici by měli prosit o moudrost, aby si uvědomovali, že jsou podřízeni Bohu a lidem. Aby věděli, že sílu nemohou čerpat  z hloučku podporovatelů nebo ze sebe samých, ale od Boha. Pokud je politik ateista nebo nevěřící a nemůže se modlit, měl by podle papeže naslouchat svému svědomí a radit se s moudrými lze svého lidu a a nezůstávat uzavřený ve skupince lidí své strany s podobnými názory.

Pokud se za politiky nemodlíte, jděte ke zpovědi!

"Poprosím vás o laskavost: věnujte teď pět minut, ne víc, otázkám: pokud jsi politik nebo člověk, který mám moc, ptej se, jestli se modlíš k tomu, kdo ti dal moc prostřednictvím lidí. Jestli nejsi politik, ptej se, jestli se modlíš za všechny politiky (vládce). Možná si odpovíš: za toho a toho ano, protože se mi líbí, ale za tamty ne. Ale právě tamti mají víc zapotřebí tvých modliteb! A jestli při zpytování svědomí zjistíte, že se nemodlíte za ty, kdo mají moc, vyznejte to u zpovědi. Protože nemodlit se za ty, kdo nám vládnou, to je hřích."

http://www.modlitba.cz/texty/clanky/modlitba-za-politiky-a-vsechny-kdo-jsou-u-moci-papez-frantisek.html

 

 

Zůstaň se mnou, Pane!

Zůstaň se mnou, Pane, neboť potřebuji Tvou přítomnost, abych na Tebe nezapomněl. Ty dobře víš, jak snadno tě opouštím.
Zůstaň se mnou, Pane, neboť jsem slabý a potřebuji Tvou sílu, abych nepadal tak často.
Zůstaň se mnou, Pane, neboť Ty jsi můj život a bez Tebe mi chybí horlivost. 
Zůstaň se mnou, Pane, neboť Tys mé světlo a bez Tebe se topím v temnotách.
Zůstaň se mnou, Pane, abys mi ukázal svou vůli.
Zůstaň se mnou, Pane, abych slyšel Tvůj hlas a následoval Tě.
Zůstaň se mnou, Pane, neboť velmi Tě toužím milovat a vždy být v Tvé společnosti. 
Zůstaň se mnou, Pane, chceš-li abych Ti byl věrný. 
Zůstaň se mnou, Pane, neboť má duše, ač ubohá, touží být pro Tebe místem útěchy a hnízdem lásky.
Zůstaň se mnou, Pane, neboť se připozdívá a den se nachýlil. Můj život plyne, blíží se smrt, soud a věčnost. Je třeba občerstvit síly, abych nezůstal stát na cestě; k tomu potřebuji Tebe. Již se připozdívá a smrt se blíží. Bojím se temnot, pokušení, suchopárů, křížů, bolestí... Jak mnoho Tě potřebuji, Ježíši, v této noci vyhnanství!
Zůstaň se mnou, Ježíši, neboť v této noci života a nebezpečí Tě tolik potřebuji. Učiň, abych Tě poznal jako Tvoji učedníci při lámání chleba, aby eucharistické společenství bylo pro mne světlem, které rozptyluje temnoty, silou, která mne podpírá a je jedinou radostí mého srdce.
Zůstaň se mnou, Ježíši, neboť v hodině smrti chci zůstat spojen s Tebou. Jestliže ne svatým přijímáním, tak alespoň milostí a láskou.
Zůstaň se mnou, Ježíši, nežádám od Tebe božskou útěchu, neboť jí nejsem hoden, ale prosím o dar Tvé přítomnosti. Ano, jen Tebe si žádám!
Zůstaň se mnou, Pane. Jen Tebe jediného hledám, Tvou lásku, Tvou milost, Tvou vůli, Tvé srdce, Tvého Ducha, neboť Tebe miluji a nežádám za to jinou odměnu, než abych Tě miloval ještě více. Láskou pevnou, praktickou, abych Tě miloval z celého srdce zde na zemi, abych Tě mohl ještě dokonaleji milovat po celou věčnost. Amen.                                                                        

Převzato: www.vojtechkodet.cz/modlitby/modlitby-svetcu/zustan-se-mnou-pane.html

Boží láska je jako slunce, které nás zahřívá a proniká tělem

Když si sednu na slunce,
vím, že mě zcela zahaluje
hřejivá láska Boží.


Jako slunce zahřívá kůži
a pak proniká celým tělem,
tak i Boží láska chce proniknout
do všech pórů mého těla.

Boží láska není něco čistě pomyslného.
Je zakusitelná právě v tvorstvu,
ve slunci, které mě prozařuje,
nebo ve větru, který mě něžně hladí.

VÍTR, KVĚTINA I SVĚTLO
JSOU GESTY NĚŽNOSTI

Boží láska (stejně tak jako lidská) potřebuje něžnost.
Takovým gestem něžnosti
je pro mne vítr, protože hladí mou kůži;
květina, která se na mne dívá,
slunce, které mě hřeje,
vlídné večerní světlo, které všechno halí milosrdným svitem.

Slunce a vítr ovšem nemohou samy o sobě
tuto zkušenost Boží lásky vzbudit.
Věřím-li ale v ni, může mi ji zprostředkovat
i teplý sluneční paprsek.

Jestliže se vystavím všemi smysly slunci a větru,
pocítím skrze ně dotyk samého Boha.

Podle Anselma Grüna z knihy:  Bydlet v domě lásky

 Převzato:   www.vira.cz/Texty/Clanky/Slunce-nas-zahriva-a-pronika-telem.html?css=small

 

Novéna odevzdanosti (na 31 dní)

Novéna je rozdělena do 31 částí a je tak možné se ji modlit během celého měsíce

1.den 
Proč se tak neustále znepokojujete a staráte? 
Přenechejte mi starost o své záležitosti a všechno se uklidní. 
Říkám vám popravdě, že se vyřeší všechny spletité situace, když se mi opravdově, slepě a úplně odevzdáte.
„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“
  
2.den 
Odevzdat se mi neznamená namáhat se, rozrušovat se, zoufat si a pak se obracet na mě v modlitbě plné neklidu, abych vás následoval, a tak měnil neklid v modlitbu. 
Odevzdat se mi znamená pokojně zavřít oči své duše, odvrátit myšlenky od trápení a spolehnout se na mě, abych vás já sám mohl přenést ve své náruči na druhý břeh jako dítě, které spí v matčině náruči. 
„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“                                                                                  

   Celá novéna: www.vojtechkodet.cz/modlitby/modlitby-svetcu/novena-odevzdanosti-na-31-dni.html